Vážení zákazníci, provádíme údržbu systémů a momentálně není možné zadávat nové objednávky. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prosíme, věnujte několik minut následujícímu textu. Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našeho systému a procesů. Níže naleznete informace zejména o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů, jste-li subjektem údajů ve smyslu relevantních právních předpisů, konkrétně pak Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné́ nařízení o ochraně osobních údajů), které je v České republice v určitých otázkách doplněno zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Rentalit s.r.o., IČO 088 06 594, se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325708 (dále též jen „my“).

Budete-li mít jakýkoliv dotaz týkající se ochrany Vašich osobních údajů, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Můžete nás kontaktovat na adrese našeho sídla, jak je uvedena výše, e-mailem prostřednictvím adresy info@rentalit.cz či telefonicky na telefonním čísle 731 395 600.

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

CO SI PŘEDSTAVIT POD POJMEM OSOBNÍ ÚDAJE, JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, A JE POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POVINNÉ ČI DOBROVOLNÉ?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, která je označována jako subjekt údajů. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováváme Vaše osobní údaje, bez kterých by nemohl smluvní vztah (nájemní smlouva na naše zboží) mezi námi a Vámi vzniknout, včetně údajů potřebných pro posouzení Vaší schopnosti dostát Vašim závazkům, údaje o Vašem zájmu o naše produkty a služby a údaje o uzavřené smlouvě nebo smlouvách a o jejich plnění, a další údaje, jak jsou popsány dále, vždy však tak, aby okruh údajů byl přiměřený a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který Vaše osobní údaje zpracováváme, a abychom Vám mohli poskytovat kvalitní a profesionální služby, komfortní servis a dále abychom řádně dodržovali naše zákonné povinnosti a chránili naše oprávněné zájmy, mezi které patří zejména ochrana našeho majetku, počítaje v to i řádné plnění nájemních smluv, které s námi uzavřete na naše zboží, a vymáhání dluhů. Jedná se konkrétně o tyto údaje:

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Identifikační osobní údaje

Zpracováváme Vaše jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu a dále dodací adresu a jste-li podnikající fyzickou osobou, též obchodní název, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a IČO, a v obou případech dále vyobrazení podpisu. Dále využíváme údaje o Vašem dokladu totožnosti, o státní příslušnosti, o Vašem pohlaví. Tyto údaje potřebujeme, abychom ověřili, že jednáme s tou pravou osobou. Některé Identifikační údaje jsou součástí nájemní smlouvy, kterou s námi na naše zboží uzavíráte.


Kontaktní údaje

Vašimi kontaktními údaji jsou Váš telefon a e-mail. Jsou důležité, abyste mohli využívat naše aplikace a mohli s námi komunikovat elektronicky.

Pokud jste k tomu udělili souhlas, mohou být Vaše osobní údaje použity pro marketingové účely k zasílání marketingových informací, resp. obchodních sdělení.

Zpracováváme také číslo Vašeho bankovního účtu pro účely plnění nájemní smlouvy, resp. pro účely ověření, zda řádně plníte své závazky (platby).


Profilové údaje

Abychom Vám mohli odpovědně nabídnout námi nabízené zboží, ověřujeme Vaši bonitu a důvěryhodnost, hodnotíme rizika a následně evidujeme údaje o Vaší platební morálce. Za tímto účelem zpracováváme údaje o Vašem zaměstnání, oboru zaměstnání, typu pracovního úvazku, dosaženém vzdělání, rodinném stavu, dále pak ekonomické a finanční informace jako např. čisté příjmy, průměrné měsíční výdaje, průměrné měsíční splátky úvěrů a zápůjček (k tomuto ověření využíváme také externí zdroje (SOLUS a TelCo).


Údaje o webovém připojení

Abychom mohli vylepšovat naše webové stránky a zákaznické služby, shromažďujeme informace o Vašem zařízení, jako je IP adresa, technické specifikace a jedinečné identifikační údaje.


Údaje o vzájemné komunikaci

Mezi údaje o vzájemné komunikaci, které shromažďujeme, patří informace o schůzkách, telefonech, online komunikaci, e-mailech, osobních rozhovorech i hovorech po telefonu, soubory cookies, IP adresa. Jde vesměs o údaje, které nám slouží pro to, abychom Vás kontaktovali jen s relevantními informacemi. O nahrávaných telefonech Vás vždy informujeme předem.


Citlivé údaje

V případě, že nám k tomu dáte výslovný souhlas, zpracováváme Vaše biometrická data – záznam Vašeho obličeje, a to pro identifikační a bezpečnostní účely.

Poskytování výše uvedených osobních údajů není zákonným požadavkem. Poskytování většiny výše uvedených osobních údajů je však smluvním požadavkem, popř. požadavkem, který je nutný pro uzavření nájemní smlouvy na naše zboží mezi námi a Vámi. Osobní údaje nám nemáte povinnost poskytnout. Avšak neposkytnete-li nám alespoň ty osobní údaje, které jsou nezbytné k vyhodnocení Vaší bonity a uzavření a plnění nájemní smlouvy, kterou s námi na naše zboží uzavíráte, resp. chcete uzavřít (Vaše identifikační osobní údaje, kontaktní údaje a profilové údaje), nebudeme s Vámi bohužel moci tento smluvní vztah navázat.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je (i) jednání o uzavření smlouvy a plnění smlouvy, kterou s námi uzavřete či chcete uzavřít, a (ii) plnění našich právních povinností (zejména v oblasti účetní a daňové) a dále (iii) náš oprávněný zájem (posuzování Vaší schopnosti dostát svým závazkům - tzv. bonity klienta), včetně ochrany našich práv a vymáhání našich právních nároků.

V případě, že jej udělíte, je dále právním základem zpracování Váš souhlas s využitím Vašich osobních údajů, a to zejména pro účely marketingu nebo se získáním Vašeho TelcoScore či pro identifikační a bezpečnostní účely (srov. výše kategorii „Citlivé údaje“). Tyto souhlasy můžete kdykoli odvolat zprávou elektronické pošty zaslanou na info@rentalit.cz nebo na telefonním čísle 731 395 600, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založeného na takovém souhlasu před jeho odvoláním.

PROČ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME (ÚČEL)

Účelem zpracování je:

  • posouzení Vaší schopnosti pravidelně platit měsíční nájemné za Vámi vybrané zboží,
  • jednání o uzavření nájemní smlouvy, vytvoření nájemní smlouvy, předávacího protokolu, plnění nájemní smlouvy, přihlášky k pojištění a rozpisu plateb,
  • jednání o uzavření jiných než nájemních smluv, vytvoření jiných než nájemních smluv, plnění jiných nežli nájemních smluv,
  • ochrana našich práv a vymáhání našich právních nároků,
  • plnění našich právních povinností, zejména v oblasti účetní a daňové,
  • personalizace Vaší uživatelské zkušenosti,
  • vylepšování našich webových stránek,
  • vylepšování zákaznických služeb,
  • zasílání periodických zpráv, včetně případných dotazníků,
  • zasílání obchodních sdělení a nabídek ve vztahu k věcem a službám nabízeným námi a našimi obchodními partnery (aktuální seznam našich obchodních partnerů je uveden zde).

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou je to nezbytné k naplnění účelů, pro které jsou dané osobní údaje zpracovávány

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Uplatňujeme řadu bezpečnostních opatření k ochraně Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Jedná se o technická bezpečnostní opatření (zabezpečení virtuálních serverů, logování přístupů, zabezpečené uložení listinných dokumentů a podobně) a organizační opatření (omezení přístupu pracovníků k osobním údajům v souladu s vnitřními předpisy). Taková opatření budou podle potřeby revidována a aktualizována.

Vynakládáme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.

KOMU MŮŽEME VAŠE ÚDAJE PŘEDAT

Vaše údaje můžeme předat zpracovatelům, kteří nám poskytují například IT služby a další podpůrné služby (poskytovatelům pojištění, právních služeb, účetních služeb aj.), partnerům (např. dopravci, přičemž aktuální seznam partnerů je dostupný zde), subjektům vymáhajícím naše pohledávky, propojeným osobám (aktuální seznam propojených osob je dostupný zde). Někteří zpracovatelé mohou s údaji pracovat i v jiném státě EU. Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo EU.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž předávat SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, v souladu s ustanoveními § 20z a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, které je může dále předávat svým členům. Blíže k podmínkám SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, zde.

V případě, že s tím vyslovíte svůj souhlas, předáme Vaše osobní údaje rovněž telekomunikačním operátorům v rámci využívání služby TelcoScore. Blíže k podmínkám TelcoScore zde.

VAŠE PRÁVA

Informace k Vašim právům v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou upraveny v samostatném dokumentu dostupném na našich webových stránkách zde.

COOKIES

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Cookies využíváme ke sledování počtu návštěvníků na našich webových stránkách a jejich analýze. Následně používáme cookies k monitorování pohybu návštěvníků na našich webových stránkách. Ke sledování návštěvnosti využíváme nástroje třetí strany, konkrétně Google Analytics a Smartlook.

Více informací k tomu, jak soubory cookie zpracovává GoogleAnalytics a Smartlook, se dočtete zde a zde.

Nastavení svých cookies na tomto webu můžete spravovat zde.

Tato informace je platná a účinná od 1. 1. 2022.

Rentalit s.r.o.