INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prosíme, věnujte několik minut následujícímu textu. Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našeho systémů a procesů. Níže naleznete informace o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobní údajů. 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je jednání o smlouvě a plnění smlouvy, kterou uzavřete se Správcem, plnění právních povinností správce (zejména v oblasti účetní a daňové) a dále oprávněný zájem Správce na uskutečňování obchodů za přiměřené míry rizika (včetně posuzování Vaší schopnosti dostát svým závazkům), a ochraně práv a vymáhání právních nároků správce.

V případě, že jej udělíte, je dále na právním základem zpracování Váš souhlas s využitím Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu a/nebo se získáním Vašeho TelcoScore. Tyto souhlasy můžete kdykoli odvolat zprávou elektronické pošty zaslanou na info@rentalit.cz.

KDO BUDE S VAŠIMI ÚDAJI PRACOVAT

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Rentalit s.r.o., IČO: 08806594, se sídlem Zubatého 295/5, Praha 5, 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 325708  ("Správce"). Správce můžete kontaktovat na adrese jeho sídla nebo e-mailem info@rentalit.cz

O JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SE JEDNÁ

Shromažďujeme Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, adresa, státní příslušnost, rodné číslo, datum narození, IČO), údaje potřebné pro posouzení Vaší schopnosti dostát Vašim závazkům (zejména rodinný stav, vzdělání, a vaše finanční údaje jako příjmy a výdaje, případně údaje o Vašem podnikání, údaje z registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob a TelcoScore, pokud s jeho získáním vyslovíte souhlas), údaje o Vašem zájmu o naše produkty a služby a údaje o uzavřené smlouvě nebo smlouvách a o jejich plnění. 

PROČ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME (ÚČEL) A DOBA ZPRACOVÁNÍ 

Účelem zpracování je: 

posouzení Vaší schopnostni pravidelně platit měsíční nájemné za Vámi vybraná zařízení,

jednání o uzavření nájemní smlouvy, vytvoření nájemní smlouvy, předávacího protokolu, přihlášky k pojištění a rozpisu plateb,

plnění smlouvy či smluv, a případně ochrana našich práv vymáhání našich právních nároků,

plnění našich právních povinností, zejména v oblasti účetní a daňové,

vývoj produktů a služeb,

personalizace Vaší uživatelské zkušenosti,

vylepšování našich stránek,

vylepšování zákaznických služeb,

zasílání periodických zpráv, včetně případných dotazníků.

Serverové logy zpravidla neuchováváme déle než 180 dnů, a to včetně údajů o IP adrese. Veškeré údaje získané během registrace uchováváme po dobu trvání Vašeho uživatelského účtu a nájemní smlouvy, a dále po dobu nezbytnou pro ochranu našich práv a vymáhání našich právních nároků.

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Uplatňujeme řadu bezpečnostních opatření k ochraně Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Jedná se o technická bezpečnostní opatření (zabezpečení virtuálních serverů, logování přístupů, zabezpečené uložení listinných dokumentů a podobně) a organizační opatření (omezení přístupu pracovníků v souladu s vnitřními předpisy).

KOMU MŮŽEME VAŠE ÚDAJE PŘEDAT

Správci mohou společně, nebo každý z nich jednotlivě, Vaše údaje předat zpracovatelům, který jim poskytují IT služby a další podpůrné služby. Někteří zpracovatelé mohou s údaji pracovat i v jiném státě EU. Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo EU.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž předávat SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, v souladu s ustanoveními § 20z a násl. zákona č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, které je může dále předávat svým členům.

V případě, že s tím vyslovíte svůj souhlas, předáme Vaše osobní údaje rovněž telekomunikačním operátorům v rámci využívání služby TelcoScore.

VAŠE PRÁVA

V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů, můžete od Správců požadovat přístup k Vašim osobním údajům, informaci o jejich zpracování, jejich opravu nebo výmaz, můžete chtít, aby Správci omezili zpracování, můžete vznést námitku proti zpracování a chtít vysvětlení a nápravu, a můžete využít práva na přenositelnost údajů. U zpracování, ke kterému potřebujeme Váš souhlas, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv, kontaktujte písemně Správce (lze i elektronickou formou na adresu info@rentalit.cz). Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

COOKIES

Cookies využíváme ke sledování počtu návštěvníků na našich webových stránkách a jejich analýze. Následně používáme cookies k monitorování pohybu návštěvníků na našich webových stránkách. Ke sledování návštěvnosti využíváme nástroje třetí strany, konkrétně Google Analytics a Smartlook.

JAK GOOGLE VYUŽÍVÁ SOUBORY COOKIE

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Více informací se dočtete zde.